KONCEPCIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE CHIRURGIA RUKY.

ČL. 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Chirurgia ruky je nadstavbový (certifikovaný) medicínsky odbor, zásadným spôsobom ovplyvňujúci kvalitu života detskej i  dospelej populácie, s  vysokou spoločenskou, sociálnou a  ekonomickou návratnosťou. Úrazy ruky podľa rôznych štatistík predstavujú približ-ne tretinu všetkých úrazov. Ak k  tomu prirátame ešte iné ochorenia, najmä reumatoidné postihnutia šliach a kĺbov ruky, vývojové malformácie, infekcie a ďalšie stavy vyžadujúce si chirurgickú intervenciu, je len prirodzené, že vo vyspelých krajinách si tento odbor postupne získal svoju samostatnosť.

Čl. 1.1
Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore
Chirurgia ruky je medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov hornej končatiny všetkých vekových kategórií. Okrem možnosti konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a  rehabilitačnej, využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré nadväzujú na  operačné postupy základných chirurgických odborov, a to v odbore všeobecná chirurgia, ortopédia, traumatológia, plastická chirurgia, detská chirurgia a neurochirurgia.
Programy operačnej liečby sú:                  • plánované (elektívne) výkony
• neodkladné výkony úrazov hornej končatiny a iných naliehavých stavov
Zdravotná starostlivosť pozostáva z:
• ošetrovania úrazov a  poúrazových stavov hornej končatiny s neodkladnými aj plánovanými                                                                             operáciami, s  využitím klasických, mikrochirurgických aj artroskopických postupov
• operácií vrodených vývojových chýb
• starostlivosti o  pacientov s  nádormi hornej končatiny
• komplexnej liečby pacientov s  primárnymi aj sekundárnymi artrózami kĺbov
• komplexnej prevencie úrazov a ochorení hornej končatiny
• endoprotetiky kĺbov hornej končatiny

Čl. 1.2.
Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore
Zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia ruky sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v  zdravotníckych zriadeniach jednodňovej chirurgie a  zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Čl. 1.2.1.
Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Ambulancia chirurgie ruky je špecializované zdravotnícke pracovisko, ktorého náplňou je diagnostika, liečba úrazov a ochorení hornej končatiny, a súčasne aj dispenzárna, konziliárna a posudková činnosť.
Súčasťou ambulancie je:
• zákroková miestnosť (ďalej len operačná sála) na vykonávanie menších plánovaných                                                                                        operačných výkonov a ošetrovanie úrazov a
• sadrovňa (ďalej len miestnosť na sadrovanie)
Ambulancia chirurgie ruky môže byť samostatná alebo aj ako súčasť ambulancie základných chirurgických odborov (uvedených vyššie), kde môže mať vyčlenený čas na  konzultácie chirurg s certifikátom chirurgie ruky.

Čl. 1.2.2.
Zdravotnícke zariadenia zdravotnej starostlivosti chirurgie ruky
Zdravotnícke zariadenia delíme na:
• nemocničné oddelenia chirurgie ruky
• pracoviská jednodňovej chirurgie so zameraním na chirurgiu ruky
Oddelenia chirurgie ruky sú najvyššie špecializované pracoviská. Ich súčasťou je ambulancia chirurgie ruky, dokumentačné pracovisko, fotolaboratórium, rtg. digitálna skiaskopia a skiagrafia. Na týchto pracoviskách sa uplatňujú aj mikrochirurgické postupy a taktiež replantácie.

Čl. 1.2.3.
Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca
Chirurgia ruky má úzky vzťah nielen k špecializačným odborom, z ktorých sa rozvinula, t. j. k všeobecnej chirurgii, plastickej
chirurgii, traumatológii, ortopédii, ale aj k odborom, ako je neurochirurgia, detská chirurgia, rádiológia, neurológia, onkológia, dermatológia a rehabilitácia.

Čl. 1.2.4.
Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore
Metodické riadenie odboru chirurgie ruky zabezpečuje hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu ruky a ním menovaní odborníci regiónov, alebo iní odborníci s certifikátom z odboru chirurgie ruky. V spolupráci s členmi Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky predkladajú návrhy MZ SR k sieti pracovísk chirurgie ruky, k ich optimálnemu rozloženiu a špecifikácii s návrhmi na primerané personálne a prístrojové vybavenie.

ČL. 2.
VZDELÁVANIE V ODBORE CHIRURGIA RUKY A SPOLUPRÁCA

Čl.2.1.
Vzdelávanie v odbore chirurgia ruky
Chirurgia ruky je nadstavbový (certifikovaný) odbor, ktorý nadväzuje na atestáciu z  jedného zo základných chirurgických odborov: plastická chirurgia, ortopédia, všeobecná chirurgia, traumatológia a detská chirurgia.
Certifikát chirurgie ruky vydáva Slovenská spoločnosť chirurgie ruky na základe študijných pobytov na  akreditovaných pracoviskách:
• Oddelenie chirurgie ruky v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
• Klinika plastickej chirurgie v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
• Klinika plastickej chirurgie v Košiciach (prípadne Oddelenie chirurgie ruky)
• Pracovisko jednodňovej chirurgie s  koncentráciou na  chirurgiu ruky (MANUS-MED, Prievidza)
• a  na  iných akreditovaných pracoviskách doma i v zahraničí.
Odporúča sa celková dĺžka pobytov minimálne 12 mesiacov.
Obsahom vzdelávania je získanie vedomostí, skúseností a schopností v:
• profylaxii, (včasnej) diagnostike, operačnej a konzervatívnej liečbe ochorení, poranení a  malformácií ruky, vrátane mikrochirurgických technik pri replantácii a  použití voľných lalokových plastík na krytie poúrazových a neoplazmami podmienených
defektov kože a mäkkých tkanív.
• rehabilitácii a následnej starostlivosti po poraneniach a ochoreniach ruky
• lokálnej a  regionálnej anestézii hornej končatiny
• artroskopii zápästia a  malých kĺbov ruky, endoskopii karpálneho kanála
K udeleniu certifikátu je potrebné predložiť zoznam chirurgických výkonov z chirurgie ruky za obdobie troch rokov po  ukončení atestácie základného chirurgického odboru uvedeného vyššie.
V Slovenskej republike je akceptovaný aj tzv. European Diploma in Hand Surgery. Tento diplom vydáva Európska federácia chirurgie ruky (Federation of European Societies for Surgery of the Hand – FESSH) úspešnému kandidátovi skúšky.

Čl.2.2.
Medzinárodná spolupráca v chirurgii ruky
Slovenská spoločnosť chirurgie ruky úzko spolupracuje s Európskou spoločnosťou chirurgie ruky (Federation of European Societies for Surgery of the Hand – FESSH) a svetovou spoločnosťou chirurgie ruky (International Federation od  Societies for Surgery of the Hand – IFSSH). Prostredníctvom kongresov i  vzdelávacích kurzov posilňuje vedomosti a úroveň chirurgie ruky v Slovenskej republike, spolu s ostatnými odbormi participujúcimi na chirurgii ruky.

ČL. 3.
JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ V ODBORE CHIRURGIA RUKY
Jednodňová zdravotná starostlivosť (jednodňová chirurgia) v odbore chirurgie ruky zahŕňa také operačné výkony, kde pacienta pri poskytnutí maximálnej predoperačnej, operačnej i  pooperačnej starostlivosti prepustia z  pracoviska jednodňovej chirurgie do  24 hodín. V  chirurgii ruky možno urobiť týmto spôsobom nasledovné operácie:
1. odstránenie nádoru kože, podkožia, svalu ruky
2. odstránenie nádoru kože, podkožia svalu s lalokovou plastikou
3. odstránenie nádoru kože, podkožia, svalu krytím defektu voľným kožným transplantátom
4. odstránenie kongenitálnych névov
5. odstránenie hemangiómov, lymfangiómov
6. operácia nádoru skeletu ruky
7. operácia na  šľachách ruky a  predlaktia
pri úraze
8. sekundárne operácie na šľachách – tenolýza
9. operačné riešenie pollex saltans
10. operačné riešenie digitus saltans
11. transpozícia šľachy
12. operácia s nutnosťou použitia spacera alebo umelej šľachy
13. operácia kladivkového prsta
14. operácia Bouttonierovej deformity
15. operácia deformity labutej šije
16. artrolýza
17. artrodéza
18. implantácia jedného umelého kĺbu prsta ruky
19. implantácia rádiokarpálneho kĺbu
20. operácie pakĺbov ruky a zápästia
21. operácie aseptickej nekrózy skeletu zápästia
22. operácia instability jedného kĺbu prsta ruky
23. synovektómia kĺbu alebo šliach ruky
24. operácie reumatických a  reumatoidných poškodení ruky a zápästia
25. osteotómia s  osteosyntézou falangov a metakarpov
26. osteosyntéza zlomeného článku prsta ruky
27. osteosyntéza pri ošetrení luxácie prsta alebo metakarpu alebo karpálnej kosti
28. osteosyntéza zlomeniny metakarpu
29. osteosyntéza ossis scaphodei carpi
30. operácia a eventuálna osteosyntéza zlomeniny a luxácie zápästia
31. osteosyntéza v oblasti rádiokarpálneho kĺbu
32. osteosyntéza s použitím vonkajšieho fixátora alebo minifixátora pri úrazoch iných ochoreniach
33. extrakcia osteosyntetického materiálu ruky
34. neurolýza
35. neurosutúra „end to end“
36. neurosutúra s nervovým štepom
37. denervácia algického zápästia
38. operácia syndrómu karpálneho tunela
39. deliberácia alebo transpozícia n. ulnaris
40. operácie iných úžinových syndrómov hornej končatiny
41. operácia syndaktýlie ruky
42. operácie nadpočetných prstov rúk
43. extirpácia lymfatickej uzliny
44. operácie zarastajúceho nechtového lôžka
45. operácie dermoidnej cysty, aterómu
46. extrakcia osteosyntetického materiálu
47. vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou
48. zrušenie arteriovenóznej fistuly
49. incízia a drenáž hlbokého panarícia alebo flegmóny ruky alebo zápästia alebo predlaktia
50. sequestrektómia osseálneho panarícia
51. operácia burzy alebo ganglia ruky, zápästia alebo predlaktia
52. operácia Duputrenovej kontraktúry (subkutánna fasciotómia pri Dupuytrenovej kontraktúre)
53. amputácia prsta alebo jeho časti pre gangrénu alebo pokročilú kontraktúru alebo nepriaznivú deformitu
54. štep pri popálení a  ostatných kožných stratách ruky
55. separácia jedného medziprstia po popálení alebo po inom úraze
56. operácia po úrazoch ruky s nutnou revíziou a  odstránením cudzieho telesa
57. korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy
58. korekcia kontrahujúcej jazvy Z-plastikou
59. korekcia kontrahujúcej jazvy voľ- ným kožným transplantátom
60. artroskopia zápästia a  malých kĺbov ruky
61. endoskopia karpálneho tunela a iných užínových syndrómov ruky a hornej končatiny

ČL. 4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Koncepciu chirurgiu ruky je potrebné neustále obohacovať o  nové operačné postupy, najmä miniinvazívne, endoskopické
techniky v úzkej spolupráci so špičkovými európskymi a svetovými pracoviskami chirurgie ruky. Je potrebné podporovať výskum v chirurgii ruky, organizovať workshopy nových operačných techník a cieľavedome koncepčne viesť i vzdelávanie najmä mladých chirurgov v odbore chirurgia ruky.

Kontakt:
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.
MANUS-MED, s. r. o.
Svätoplukova 90/14
971 01 Prievidza
e-mail: jciganak@hotmail.com

Top